Mua sắm là niềm đam mê của rất nhiều chị em. Thế nhưng với với một số bạn, sở thích này lại tiêu tốn quá nhiều thời gian và sức lực. Thay vào đó các bạn muốn tập trung vào những hoạt động khác. Cùng đọc bài viết dưới đây, và thử phân loại xem bạn thuộc tuýp mua sắm nào nhé!

? Impulse (to do sth): a sudden desire to do sth without thinkinh the results
? buy sth on impulse: mua sắm bốc đồng
? in search of sth: looking for sth
? price tag : a lable on sth which shows how much you pay it (nhãn giá)

 

? after sth: tìm kiếm cái gì – looking for and trying to obtain sth
? the minute = the moment : as soon as
? be off = go, leave

? focused (adj): có mục tiêu rõ ràng – having a very clearn aim, knowing what you want
? be distacted by sth: bị xao nhãng bởi cái gì – Be looking at or think about sth so that you are unable to pay attention to other things

Ziel bachelorarbeit kaufen des studiums sind grundlegende kenntnisse und fertigkeiten in interkultureller bildung, zum zweitspracherwerb sowie zur sprachfrderung und sprachdiagnostik in schulischen kontexten.