Khi phân tích về tầm quan trọng của giới từ, chúng mình nhận thấy rằng các bạn hay bị nhầm lẫn giữa cặp từ “beside” và “besides”. Không phân biệt được cách sử dụng và ngữ nghĩa của 2 từ này sẽ làm cho người đọc không hiểu rõ được ý đồ của người viết, vì thế mà điểm Writing cũng bị hạ xuống.

🔸🔸🔸 Beside /bɪˈsaɪd/ chỉ được dùng như một giới từ

Cách dùng: “beside” + danh từ/ V-ing
Với chức năng này, beside mang nghĩa “cạnh ai/ cái gì” (sự tương quan về mặt vị trí địa lý)
Ví dụ:
– Joan’s house stood beside the church.
( Nhà của Joan cạnh sát nhà thờ.)

Trong khi đó, besides /bɪˈsaɪdz/ vừa được dùng như một giới từ, vừa được dùng như một trạng từ mang nghĩa bổ trợ, “thêm vào đó,…”
Chẳng hạn:
– Với chức năng là một giới từ, câu: “Besides the administrators, the teachers were allowed to state their views.” có thể hiểu là “Bên cạnh các quản lý, giáo viên cũng được phép bày tỏ quan điểm của họ”
– Với chức năng trạng từ, câu “There is enough for us and all our friends besides.” có thể hiểu là Chỗ (thức ăn/ đồ uống..) này có đủ cho chúng tôi và cả bạn bè chúng tôi nữa.” Thế nên, trong một số văn cảnh, besides còn có nghĩa tương đồng với “except, excluding”: ngoại trừ, ngoài ra.

🌹🌹🌹 Đáp án:

1. Besides

2. Besides (trong trường hợp này, besides + mệnh đề danh từ)

3. Besides ( trong trường hợp này, besides được dùng để đưa ra thêm một sự cân nhắc, 1 lý do khác khiến người nói không thể tham gia sự kiện)

4. beside

5. beside

6. Besides

7. besides

8. besides

9. Besides

10. besides

Writers of historical fiction may wish https://nerdymates.com/write-my-paper to provide background information to orient the reader in an unfamiliar period.